Case: Skellefteå Kraft

Varför personalen behöver rätt kunskap om hur människokroppen påverkas i kyla, rätt förberedelse för olika situationer och en korrekt utrustning.


En konsult från Omicold AB tillsammans med mätmetodens utvecklare Percold AB engagerades som utbildare att förbättra elkraftspesonalens vinterförmåga. Uppdraget inkluderade mätning av individuella förutsättningar, avseende köldkänslighet och handfunktion.

Målbilden var att personalen skulle bli medvetna om faror och risker i ett dagligt arbete i kallt klimat. Att öka förmågan vid utryckningar genom att förlänga uthålligheten samt att minska och lindra skador, vilket höjer den allmänna säkerheten för både individ och arbetslag. Utbildningen ”Prestera i kyla” kan genomföras produktionsnära, med ett minimum av produktionsbortfall.

Personalen behöver rätt kunskap om hur människokroppen påverkas i kyla, rätt förberedelse för olika situationer och en korrekt utrustning. Det är även viktigt att känna till sina individuella förutsättningar respektive gruppens.

I uppdraget genomfördes ett antal ”allmänna föreläsningar” för inomhus-personal samt ”fördjupade föreläsningar inklusive demonstration av personlig skyddsklädsel och skyddsutrustning” för utomhuspersonal. Det har även genomförts test av individuell cirkulationsförmåga i händer för utomhuspersonal. Totalt genomfördes 7 fördjupade föreläsningar och 3 allmänna föreläsningar i Skellefteå, Finnforsfallet, Arjeplog, Norsjö och Lycksele. Föreläsningarna och testerna genomfördes vid 13 olika tillfällen under perioden 24 januari till 24 mars. Totalt deltog 157 personer på föreläsningarna och 98 personer genomförde tester för bedömning av individuell köldkänslighet.

mountain-rescue-service-woman-on-operation-in-wint-2021-10-15-20-12-44-utc

Testerna gav ett positivt resultat, endast ett fåtal hade problem med nedsatt cirkulation. Testerna var mycket uppskattade. Testpersonerna fick resultat i realtid med förklaring till vad som styr cirkulationsförmågan samt hur man mest effektivt kan höja sin handtemperatur vid nedkylning. 

Kunskapen visar vägen, ger underlag för förbättringar och ger ett medialt intresse. Något som gynnar rekrytering och gör att Skellefteå Kraft uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Certifieringen ger även stöd för chefer på olika nivåer att fatta rätt beslut. 

Utvärderingen från föreläsningarna visade att det finns en stor efterfrågan efter mer kunskap om hur kyla påverkar människan, hur vi skall skydda oss, bli medvetna om risker som kan uppstå samt vilken form av material och utrustning som bör väljas.

Resultatet från enkäten visar att många har med sig en skadebild på händer, fötter och ansikte. Sammantaget ansåg 73 % att föreläsningen var mycket bra och att det motsvarade förväntningarna eller rent av var bättre än förväntat. 

Similar posts