Om Omicold

Omicold har mer än 30 års erfarenhet av drift- och underhåll av järnväg i kallt klimat bl.a. som projektledare i stora och små projekt, inom EU och i Sverige. Drift och underhåll är en multidisciplinär verksamhet som omspänner människa, organisation, teknik, ekonomi, logistik och riskbedömning.

Omicold kan erbjuda sina kunder en unik helhetslösning och beslutstöd till sina kunder med resultat som höjer prestationsförmågan, ökar säkerhetsmedvetande, minskar olyckor och skador samtidigt som Omicold bidrar till ökad hållbarhet eftersom att rätt utförd logistik minskar CO2 utsläpp. Vi levererar helhetslösningar i dialog med våra kunder.


Värdeskapande tjänster

Omicold har en lång erfarenhet av att leverera olika tjänster inom drift och underhåll av infrastruktur med fokus i kallt klimat, utbildningar, samverkansledning och olika typer av undersökningar och projektledning.

Vårat största verkningsområde inom mätning är tillståndsbedömning av anläggningar men även av människan med avseende på analys av perifer cirkulationsmätning i händer för att bland annat kunna prestera bättre i kalla miljöer och förebygga skador.

"Operation and Maintenance of Infrastructure in Cold"

Omicold AB bildades 2017 och har genom sin personal, mer än 30 års erfarenhet av arbete inom järnvägstransportsektorn. Problematiken med att bedriva järnvägstrafik i subarktiskt klimat har inneburit att speciell kompetens byggts upp med avseende drift och underhåll av infrastruktur i kallt klimat, ”Operation and Maintenance of Infrastructure in Cold” eller förkortat ”Omicold”.

Problematiken ”kallt klimat” har under 2021 breddas till att inkludera även extrema vädersituationer vilket innebär att och Omicold nu också kan erbjuda tjänsten ”Human Factor” som inkluderar mätmetoden Percold och syftar till att bedöma och öka personalens förmåga.

   
om omicold

Pågående projekt

INFRA


ReRail AB har anlitat Omicold att agera projektledare i projektet ”Nytt resurseffektivt rälssystem” där en ny rälsprodukt ”ReRail” testa i reguljär trafik på Luleå bangård. Projektet delfinansieras under perioden maj 2021 till maj 2022 av InfraSweden2030.

InfraSweden2030 är Strategisk innovations program finansierat av Vinnova, Formas och energimyndigheten.

Läs mer

EU

Omicold AB har 2021-12-15 beviljats stöd för att genomföra projektet ”Ny marknadsplattform för Omicold AB”. Omicold AB är tjänsteleverantör är exklusive tjänsteleverantör för mätningar, utbildning och andra tjänster kopplat till den patenterade mätmetoden MoL som är ett unikt koncept för att förbättra ergonomin för personer som skall prestera i kalla förhållanden.

Metoden har genomgått lyckade ”proof of concept”. Projektet avser att ta Omicold till nästa steg för att skala upp en kommersiellt hållbar leverans och försäljning av tjänster kopplade till metoden och har ansökt och fått beviljat ett bidrag från Europeiska unionen i form av en konsultcheck som möjliggör att Omicold kan anlita expertis i form av Designtech Solutions AB, i syfte att bygga upp en marknadsplattform.