Om Omicold

Omicold levererar tjänster inom drift- och underhållsteknik, järnvägsteknik, ergonomi i kyla, projektledning, samverkansledning och kompetenshöjande utbildningsinsatser.

Omicold erbjuder unika helhetslösningar i dialog med våra kunder som höjer prestationsförmågan, ökar säkerhetsmedvetande, minskar olyckor och skador samtidigt som Omicold bidrar till ökad hållbarhet eftersom att rätt utförd logistik minskar CO2 utsläpp. 


Värdeskapande tjänster

Genom Omicold:s mångåriga och breda arbete inom sina verksamhetsområde har en analytisk och resultatinriktad kompetens byggds upp som ger grunden för att leverera smarta och hållbara lösningar.

Vårat största verkningsområde inom mätning är tillståndsbedömning av anläggningar men även av människan med avseende på analys av perifer cirkulationsmätning i händer för att bland annat kunna prestera bättre i kalla miljöer och förebygga skador.

"Operation and Maintenance of Infrastructure in Cold"

Omicold AB har genom sin personal, mer än 30 års erfarenhet av arbete inom järnvägstransportsektorn. Problematiken med att bedriva järnvägstrafik i subarktiskt klimat har inneburit att speciell kompetens byggts upp med avseende drift och underhåll av infrastruktur i kallt klimat, ”Operation and Maintenance of Infrastructure in Cold” eller förkortat ”Omicold”.

Problematiken ”kallt klimat” har under 2021 breddas till att inkludera även extrema vädersituationer vilket innebär att och Omicold nu också kan erbjuda tjänsten ”Human Factor” som inkluderar mätmetoden Percold och syftar till att bedöma och öka personalens förmåga.

   
om omicold

Nätverk

Logo_Corner_10_RGB            A_Logo

Omicold är medlem i InfraSweden:s strategiska innovationsprogram för en smart, hållbar, resilient och konkurrenskraftig transportinfrastruktur samt i Altingets nätverk Infrastruktur.